Onze Privacyverklaring

KADER

Sarens Bestuur NV, met maatschappelijke zetel aan de Autoweg 10 B-1861 Wolvertem, ingeschreven bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0451.416.125 en al zijn aangesloten organisaties (hierna “Sarens” genoemd), hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens die door hen worden verwerkt.
Sarens verplicht zich tot de naleving van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "AVG" genoemd).
Met deze privacyverklaring wil Sarens u informeren over de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van de betrokkenen. Deze privacyverklaring beschrijft onder meer de maatregelen die Sarens neemt ter bescherming van de privacy in het kader van de dienstverlening van Sarens, met inbegrip van het gebruik van zijn website.
Klanten en Betrokkenen (zoals hieronder gedefinieerd) worden daarom verzocht om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen, met dien verstande dat deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd in het licht van feedback of wijzigingen in diensten, voorwaarden of wettelijke of regelgevende bepalingen. Deze privacyverklaring wordt regelmatig herzien en eventuele actualiseringen ervan worden op deze webpagina gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in juni 2018.

DEFINITIES

Voor een goed begrip van de terminologie die wordt gebruikt in de context van deze privacyverklaring, wordt hieronder een aantal termen gedefinieerd, al naargelang het geval, in overeenstemming met de AVG:

 1. Betrokkene: verwijst naar een natuurlijke persoon, al naargelang het geval, de Klant wiens persoonsgegevens door hem of door een Klant expliciet of impliciet aan Sarens zijn verstrekt.
 2. Persoonsgegevens: verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('Betrokkene') in het verband van de AVG.
 3. Verantwoordelijke: verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of een ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, in voorkomend geval Sarens.
 4. Klant: verwijst naar een klant aan wie Sarens diensten verleent of aan wie het in het verleden diensten heeft verleend.
 5. Verwerking of verwerken: elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op de persoonsgegevens of op sets persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, toepassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsook het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 6. Verwerker: verwijst naar een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan waardoor namens de Verantwoordelijke persoonsgegevens worden verwerkt.
 7. Inbreuk op persoonsgegevens: verwijst naar een inbreuk op de beveiliging die leidt tot onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, niet-geautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot verwerkte persoonsgegevens.
 8. Website: website van Sarens (www.sarens.com)

GOEDKEURING VOOR VERWERKING

Goedkeuring voor gegevensverwerking wordt gegeven door een contract met Sarens aan te gaan (d.w.z. door een overeenkomst te sluiten) en/of door de website te bezoeken en/of door persoonsgegevens via de website en/of op enige andere manier aan Sarens te verstrekken, en voor zover de verwerking niet is gebaseerd op andere gronden voor verwerking zoals bepaald in Artikel 6 AVG:

 • Betrokkene, in het geval dat deze persoonsgegevens verstrekt, geeft Sarens toestemming om alle gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens in verband met de Betrokkene, te verwerken in overeenstemming met de hieronder beschreven doeleinden;
 • Klant garandeert, in het geval dat hij persoonsgegevens van Betrokkene verstrekt, dat hij de nodige toestemmingen en/of wettelijke grondslag heeft om Sarens toestemming te verlenen om alle gegevens te verwerken, met inbegrip van persoonsgegevens van de Betrokkene(n), in overeenstemming met onderstaande doeleinden.

HET VERZAMELEN EN DE AARD VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Sarens verzamelt persoonsgegevens op verschillende manieren:

 • Direct: we verkrijgen persoonsgegevens rechtstreeks wanneer we een zakelijke relatie aangaan en professionele diensten verlenen in het kader van een contract. We kunnen ook rechtstreeks persoonsgegevens verkrijgen van personen die ons hun visitekaartje geven, onze online formulieren invullen, zich inschrijven voor onze nieuwsbrieven en ons 'preference center', onze kantoren bezoeken en door ons georganiseerde vergaderingen of evenementen bijwonen.
 • Indirect: we verkrijgen persoonsgegevens indirect uit verschillende bronnen, onder andere aanwervingsdiensten en onze klanten. We kunnen persoonsgegevens toevoegen aan onze klantenadministratie om onze zakelijke klanten, abonnees en individuele relaties beter te begrijpen en te bedienen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze rechtmatige belangen na te streven.
  • Openbare bronnen. Persoonsgegevens kunnen worden verkregen via openbare registers, nieuwsartikelen, sanctielijsten en zoekopdrachten op internet.
  • Sociale en professionele netwerksites. Wanneer u zich registreert of inlogt op onze websites met behulp van sociale media (bijv. LinkedIn, Google of Twitter) en u uw aanmeldingsgegevens voor sociale media verstrekt om in te loggen, verzamelen we de informatie of inhoud die nodig is voor de registratie of aanmelding waarvoor u uw socialmedia-aanbieder toestemming hebt verleend om deze met ons te delen. Die informatie kan uw naam en e-mailadres bevatten en, afhankelijk van uw privacy-instellingen, aanvullende informatie over u, dus bekijk de privacy-instellingen op de betreffende service om in te stellen hoeveel informatie u met ons wilt delen.
  • Aanwervingsdiensten. We kunnen persoonsgegevens over kandidaten verkrijgen van een uitzendbureau of wanneer u solliciteert op vacatures op onze website (uitbesteed deel van onze website).

Persoonsgegevens omvatten dus onder meer naam en voornaam, contactgegevens, zoals het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, identificatiegegevens zoals het BTW-nummer en het rijksregisternummer, gegevens over de burgerlijke staat en gegevens met betrekking tot werk of professionele activiteiten. Bewakingscamera's op onze bedrijfsterreinen kunnen beelden van bezoekers verzamelen. Ons beleid is om camerabeelden automatisch na 30 dagen te overschrijven.
We verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens over u (niets over uw ras of etnische afstamming, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid, en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.
Onze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

We streven ernaar transparant te zijn wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken en wanneer we u informeren over de redenen waarom, waaronder doorgaans de volgende redenen:

 • Het verlenen van professionele diensten in het kader van onze contracten (inclusief de administratieve behandeling van de dossiers en de uitvoering van overeenkomsten);
 • Onze diensten, producten en capaciteiten promoten bij bestaande en toekomstige zakelijke klanten met het oog op een efficiënte klantenadministratie;
 • Voor reclame- en marketingdoeleinden, zoals nieuwsbrieven, evenementen en zakelijke attenties (zoals kerst- en nieuwjaarskaarten);
 • Beheer, onderhoud en waarborging van de veiligheid van onze informatiesystemen, programma’s en websites;
 • Activiteiten op onze website volgen. Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webgebaseerd analyse-instrument dat de wijze waarop de website wordt gebruikt bijhoudt en rapporteert om ons te helpen de website te verbeteren. Google Analytics doet dit door kleine tekstbestanden, zogeheten cookies, op uw apparaat te plaatsen. De informatie die door de cookies worden verzameld, zoals het aantal bezoekers van de website, de bezochte pagina's en de tijd die op de website wordt doorgebracht, wordt samengevoegd en is dus anoniem. U kunt het gebruik van cookies weigeren of uw toestemming op elk moment intrekken door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar bedenk wel dat dit uw gebruik van en uw ervaring met onze website kan beïnvloeden. Door onze website te blijven gebruiken zonder uw privacy-instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Voor meer informatie over cookies (bijv. over hoe u ze kunt beheren en verwijderen), ga naar www.allaboutcookies.org

 • Gekwalificeerde kandidaten zoeken en loopbaanvragen van kandidaten doorsturen naar ons team, waarvoor mogelijk verschillende privacyvoorwaarden en privacybeleidsregels gelden.
 • Het verwerken van online verzoeken, inclusief het reageren op berichten van personen of op voorstel- of offerte-aanvragen.
 • Contact opnemen met journalisten over persberichten van bedrijven, uitnodigingen voor jaarlijkse persbijeenkomsten, het onder de aandacht brengen van berichten over sectorspecifieke onderwerpen die van belang kunnen zijn.
 • Ondersteuning bij reisarrangementen.

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn ingezameld en voor zover dat nodig is om dat doel te bereiken. Deze beperking geldt zowel voor de hoeveelheid persoonsgegevens als voor de reikwijdte van de verwerking, de bewaartermijn en de toegankelijkheid.
Indien persoonsgegevens verwerkt dienen te worden voor een ander doel dan waarvoor ze in eerste instantie zijn ingezameld, garandeert Sarens dat de verwerking niet plaatsvindt op een manier die onverenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. In het geval dat het gewenste doel onverenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor persoonsgegevens zijn verstrekt, zal Sarens de betreffende Klant en/of Betrokkene om toestemming vragen voor de verwerking van de betreffende persoonsgegevens in het verband van dit nieuwe doel, onder voorwaarde dat de toestemming uit vrije wil wordt gegeven.
Sarens hanteert als algemeen beginsel dat er geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming wordt gemaakt.
Indien een Klant of, in voorkomend geval, een Betrokkene niet wil dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt voor reclame- en marketingdoeleinden of zakelijke attenties, kan hij door middel van een eenvoudig verzoek aan Sarens zoals bedoeld in Artikel 13 van deze privacyverklaring, of via de middelen voorzien in de relevante communicatie, zijn toestemming te allen tijde intrekken.

RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING

Sarens verwerkt persoonsgegevens wanneer dit nodig is (a) voor de uitvoering van zijn contracten of voor de uitvoering van de precontractuele maatregelen waarom de Klant of Betrokkene heeft verzocht, (b) om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, (c) voor reclame en marketingdoeleinden gericht op het voeren van een beleid voor het verstrekken van informatie aan klanten en/of betrokkenen en het voeren van een klantenbindingsbeleid, (d) voor het behartigen van de rechtmatige belangen van Sarens.
Indien de verwerking niet op basis van één van bovenstaande rechtsgronden gerechtvaardigd kan worden, kan Sarens toestemming vragen aan de Klant en/of Betrokkene, op voorwaarde dat deze toestemming uit vrije wil wordt gegeven.
Met betrekking tot de verwerking van gevoelige persoonsgegevens, verwerkt Sarens deze persoonsgegevens wanneer (a) zij de uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene heeft gekregen, eventueel via de Klant, om één of meer bijzondere categorieën persoonsgegevens voor één of meer welomschreven doeleinden te verwerken; (b) om aan de wettelijke verplichtingen van Sarens te voldoen; (c) als de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die onmiskenbaar openbaar zijn gemaakt door de Betrokkene.

DE ONTVANGERS EN VERWERKERS (overdracht van persoonsgegevens)

Sarens kan persoonsgegevens doorgeven (of verplicht worden om persoonsgegevens door te geven) aan overheidsinstanties en kan persoonsgegevens doorgeven aan Verwerkers zodat zij deze gegevens namens Sarens kunnen verwerken op voorwaarde dat zij een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens garanderen, en zij zijn contractueel verplicht om de AVG na te leven. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen die niet een bescherming bieden die minimaal gelijkwaardig is aan deze bescherming binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
Persoonsgegevens kunnen voor intern gebruik worden verstrekt aan medewerkers en advocaten van Sarens, echter steeds voor zover en in die mate dat dit nodig is voor de uitoefening van hun taken, zoals de afwikkeling en behandeling van de dossiers, administratieve behandeling en beheer van klantenrelaties.
Sarens kan ook persoonsgegevens doorgeven (of verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven) in verband met de inzet van externe Verwerkers (zoals leveranciers/aanbieders van telecommunicatiesystemen, postkamerondersteuning, IT-systeemondersteuning, archiveringsdiensten, documentproductiediensten en cloud-gebaseerde softwarediensten, waaronder diensten met betrekking tot software voor de verwerking en behandeling van dossiers of van boekhouding, de accountant, de samenwerkende partners en andere personen die betrokken zijn bij de behandeling van dossiers, zoals notarissen, advocaten, deurwaarders, aanwervingsdiensten) op voorwaarde dat ze voldoende garanties bieden wat betreft de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerking voldoet aan de AVG-vereisten en de gegevensbeschermingsrechten, en wanneer doorgifte noodzakelijk is binnen het toepasselijke wettelijke of regelgevende kader, daarbij rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.
Indien de AVG dit vereist, heeft Sarens met de Verwerkers een contract afgesloten waarin het doel van de verwerking wordt vastgelegd. De Verwerker verbindt zich er onder meer toe de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren, de verwerking ervan te beperken tot hetgeen in overeenstemming is met de instructies van Sarens of met wat wettelijk is toegestaan, en verplicht zich om mee te werken aan de uitoefening van de rechten die de Klant en Betrokkene onder de AVG toekomen.
Houd er ook rekening mee dat sommige van de ontvangers van uw persoonlijke gegevens mogelijk gevestigd zijn in landen buiten de EER, waarvan de wetten mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming waarborgen. In dergelijke gevallen zal Sarens ervoor zorgen dat er gepaste waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens zijn die voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Als de ontvanger geen lid is van Sarens, kan de gepaste waarborg een overeenkomst voor gegevensoverdracht met de ontvanger zijn op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.

HET BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Sarens kan persoonsgegevens opslaan op servers buiten België of in een cloud-omgeving. In dat geval garandeert Sarens dat de persoonsgegevens worden opgeslagen in een EU-lidstaat en/of in een land waarvan wordt erkend dat het een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming biedt en/of dat naleving van de AVG-bepalingen contractueel wordt gewaarborgd.

REGISTRATIE VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN

Sarens houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die door Sarens of onder zijn verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. In dat geval bevat het register de door de AVG vereiste informatie, zoals de naam en contactgegevens van de privacy- en nalevingscoördinator, de verwerkingsdoeleinden, de beschrijving van de categorieën Betrokkenen, Persoonsgegevens en Ontvangers, de bewaartermijn, etc. op basis van Artikel 30 AVG.

DE RECHTEN VAN KLANTEN EN BETROKKENEN

De Betrokkene of de Klant kan de onderstaande rechten doen gelden door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@sarens.com
Sarens wijst erop dat indien de Klant en/of Betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens of de hieronder vermelde rechten uitoefent, dit tot gevolg kan hebben dat Sarens niet in staat is om de overeenkomsten verder uit te voeren en/of dat die Klant of Betrokkene geen gebruik van de diensten van Sarens meer kan maken.

 • Toegang – U kunt ons vragen om na te gaan of we persoonlijke gegevens over u verwerken en, als dat het geval is, om meer specifieke informatie te verstrekken.
 • Correctie – U kunt ons vragen om onze bestanden te corrigeren als u denkt dat deze onjuiste of onvolledige informatie over u bevatten.
 • Verwijdering – U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen (verwijderen) nadat u uw toestemming voor verwerking hebt ingetrokken of wanneer we deze niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.
 • Verwerkingsbeperkingen – U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te beperken als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, het gebruik ervan liever beperkt dan deze te laten wissen, of als deze bewaard moeten worden met het oog op vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering. Een tijdelijke beperking kan van toepassing zijn tijdens het controleren of we doorslaggevende, rechtmatige redenen hebben om de gegevens te verwerken. U kunt ons vragen om u op de hoogte te stellen voordat we die tijdelijke verwerkingsbeperking opheffen.
 • Overdraagbaarheid van gegevens – In sommige omstandigheden, wanneer u ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kunt u ons vragen om die persoonsgegevens (in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat) rechtstreeks naar een ander bedrijf te verzenden als dit technisch mogelijk is.
 • Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profilering – U kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, met inbegrip van profilering. We moeten wellicht een minimumhoeveelheid gegevens bewaren om te voldoen aan uw verzoek om de marketing voor u stop te zetten. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.privacycommission.be)) indien u meent dat de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht om toestemming in te trekken – U kunt de toestemming intrekken, die u eerder hebt gegeven, voor een of meer gespecificeerde doeleinden om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit is niet van invloed op de rechtmatigheid van verwerking die al is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Dit kan wel betekenen dat we bepaalde producten of diensten niet meer aan u kunnen leveren en we zullen u in dat geval adviseren.

VEILIGHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

Sarens waarborgt dat de persoonsgegevens van Klanten en/of Betrokkenen zo goed mogelijk worden beschermd en beveiligd om hun vertrouwelijkheid te waarborgen en om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of aan een onbevoegde derde partij worden prijsgegeven. Het is ons streven ervoor te zorgen dat de toegang tot uw persoonlijke gegevens uitsluitend beperkt blijft tot degenen die er toegang toe moeten hebben. Degenen die toegang hebben tot de gegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te bewaren. We kunnen technieken voor de-identificatie en anonimisering toepassen bij onze inspanningen om persoonsgegevens nog meer te beschermen.
Als u toegang hebt tot delen van onze websites of gebruik maakt van onze diensten, blijft u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Houd er rekening mee dat de overdracht van gegevens via internet niet helemaal veilig is. Hoewel we ons best doen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen. Elke overdracht is op eigen risico.
In het geval van een inbreuk en de daarmee samenhangende schending van de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, zal Sarens de inbreuk op persoonsgegevens binnen 72 uur na kennisname daarvan melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk enig risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betreffende Klanten of Betrokkenen.
Sarens zal de inbreuk in verband met persoonsgegevens ook melden aan de betrokken Klanten en/of Betrokkenen als het waarschijnlijk is dat de inbreuk een verhoogd risico voor de rechten en vrijheden van de Klanten of Betrokkenen met zich meebrengt.

BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

Sarens beijvert zich om alle bewaarde persoonlijke informatie te categoriseren en de juiste bewaartermijn voor elke categorie gegevens te specificeren. Die bewaartermijnen zijn gebaseerd op de vereisten in de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming en op het doel waarvoor de informatie wordt verzameld en gebruikt, rekening houdend met wettelijke en reglementaire voorschriften om de informatie voor een minimumperiode te bewaren, verjaringstermijnen voor het nemen van juridische stappen, goede praktijken en Sarens zakelijke doeleinden. Na deze periode worden de persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

CONTACT

Voor alle aanvullende informatie in verband met deze privacyverklaring of voor elk verzoek om correctie, toegang of beperking van de verwerking, kunt u contact opnemen met Sarens op privacy@sarens.com. U ontvangt binnen dertig (30) dagen kosteloos een bevestiging van uw verzoek, met dien verstande dat deze termijn met nog eens dertig (30) dagen kan worden verlengd, mits Sarens het betreffende verzoek als complex beschouwt.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze privacyverklaring wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen met betrekking tot de uitlegging en implementatie van deze privacyverklaring, en alle geschillen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel, tenzij de wet dwingend anders bepaalt.
Voordat een rechtsvordering bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt, nemen alle betrokken partijen alle mogelijke maatregelen om hun geschil in der minne op te lossen.


COOKIES

Wat zijn cookies?

Wij gebruiken de volgende cookies:

 1. Google Analytics-cookies: om de werking van onze website te analyseren en te optimaliseren, gebruiken we Google Analytics, waarvan de belangrijkste cookies zijn: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, die anonieme informatie bieden over gebruikersinteractie met de website.
 2. Technische first-party cookies: hiermee kan de gebruiker door de website bladeren en de verschillende aangeboden diensten of opties gebruiken.

U vindt meer informatie op: http://www.google.com/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html

Kan ik de installatie van cookies in mijn browser configureren?

U kunt uw browser zo configureren dat u een melding krijgt wanneer u cookies ontvangt en u kunt, indien u dat wenst, de installatie van cookies op uw computer verhinderen. Op dezelfde manier kunt u in uw browser zien welke cookies zijn geïnstalleerd en wanneer ze verlopen, en u kunt ze zelfs verwijderen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, bieden wij u de volgende informatie voor de belangrijkste browsers:
Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari:
http://support.apple.com/kb/ph5042
Safari voor IOS:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
Opera:
https://help.opera.com/en/?s=cookies&product=latest
Als u het gebruik van cookies tijdens het navigeren op deze website niet accepteert, is er geen garantie dat de informatie die tijdens het navigeren wordt weergegeven nauwkeurig of volledig is, of zelfs dat navigeren technisch mogelijk of haalbaar is.

Contactgegevens

Voor meer informatie over ons cookiebeleid kunt u schrijven naar het volgende e-mailadres: info@sarens.com